Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Patvirtinta 2019 m. sausio mėnesis 03 d.

 1. Bendrovė UAB „Optika ir technologija“, juridinio asmens kodas: 120508473, registruotos buveinės adresas: Meldų g. 2B, Galgių k., Vilniaus r. sav. (toliau – Bendrovė), gerbia kiekvieno savo kliento privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamasi Bendrovė tvarkys jai pateiktus asmens duomenis. Sudaręs sutartį su Bendrove ar perimdamas sutartinius įsipareigojimus, naudodamasis baseinai.lt interneto svetainės paslaugomis, klientas patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.

Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojos ar tvarkytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.
 2. Bendrovė užsiima ūkine komercine veikla, kuri apima baseinų, fontanų ir dirbtinių tvenkinių įrengimo paslaugų teikimą bei kitas internetinėje svetainėje baseinai.lt nurodytas paslaugas. Šių paslaugų teikimui Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Bendrovei taikomais teisės aktais.
 3. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje baseinai.lt
 4. Visi interneto svetainės lankytojai, sudarydami sutartis su Bendrove ar perimdami sutartinius įsipareigojimus, taip pat prisijungdami prie svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Politika ir sutinka, kad Bendrovė tvarkytų jų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek tai reikalinga Bendrovės paslaugoms teikti ir (ar) interneto svetainės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui.

Asmens duomenų tvarkymo principai

 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.
 3. Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.
 1. Duomenys Bendrovėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.
 2. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.
 3. Bendrovės klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 4. Pateikdamas savo asmens duomenis, klientas ar potencialus klientas kartu suteikia Bendrovei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenų šaltiniai

 1. Asmens duomenys paprastai gaunami paslaugų teikimo metu iš Bendrovės klientų juridinių asmenų, veikiančių kaip duomenų valdytojai arba tiesiogiai iš duomenų subjekto (Bendrovės kliento ar potencialaus kliento), kuris juos pateikia lankydamasis Bendrovės interneto svetainėje ir (arba) naudodamasis Bendrovės paslaugomis. Apie kitus duomenų šaltinius Bendrovės klientas (duomenų subjektas) supažindinamas prieš jam sudarant ar ketinant sudaryti sutartį su Bendrove.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
 • Sutartinių santykių administravimas bei vykdymas, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus,
 • Palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;
 • Skolų išieškojimas;
 • Vidaus administravimas.

Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

 1. Kai fizinis asmuo (duomenų subjektas) naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Bendrovė tvarko asmens duomenis duomenų subjektui juos pateikiant tiesiogiai Bendrovei bei renka juos, kai naudojamasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
 2. Bendrovė turi teisė tvarkyti ir tuos duomenų subjektų asmens duomenis, kurie yra pateikiami Bendrovės klientų (juridinių asmenų), kai naudojamasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
 3. Bendrovė turi teisę perduoti savo klientų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.
 4. Bendrovė įsipareigoja klientų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Vaizdo stebėjimas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu 

 1. Vaizdo stebėjimas vykdomas adresu Meldų g. 2B, Galgių k., Vilniaus r. sav. Ir Kaunakiemio 1A-5, Kaunas. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu, teisėtų Bendrovės ir trečiųjų asmenų interesų pagrindų. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.
 2. Vaizdo stebėjimą Bendrovė organizuoja taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir (arba) teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, nevykdomas.
 3. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.
 4. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu

 1. Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu). Be to, potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti šioje Politikoje.
 2. Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.
 3. Jeigu duomenų subjektas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, duomenų subjekto duomenys sunaikinami.
 4. Atrinkto potencialaus darbuotojo duomenys gali būti saugomi būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Politikos skyriuje nurodytu tikslu, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią susiekdamas su Bendrove interneto svetainėje baseinai.lt nurodytu telefonu ar el. paštu.

Asmens duomenų teikimas

 1. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų ar potencialių klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 2. Be to, Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 3. Bendrovė taip pat gali teikti klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas

 1. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.
 2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
 3. Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

Duomenų subjektų teisės

 1. Duomenų subjektas (Bendrovės klientas ar potencialus klientas), be kita ko, turi šias teises:
 • Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Jeigu duomenų subjektui kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jis gali kreiptis į Bendrovę ir gauti nemokamą pagalbą.
 1. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu info@baseinai.lt
 2. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Slapukai

 1. Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
 3. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Svetainėje naudojami slapukai

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas
Google Analytics Analitinis slapukas, kuris padeda suprasti svetainės naudojimo įpročius, nustatyti, kuri informacija svetainės lankytojams aktualiausia Du metai

Bendrovės paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

 1. Bendrovė valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook ir LinkedIn. Informaciją, kurią pateiksite Facebook ir LinkedIn (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyrą Facebook ir LinkedIn, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojai. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką sužinosite čia https://www.facebook.com/policy.php.
 2. Kaip Bendrovės Facebook ir LinkedIn paskyros administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.
 3. Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Paprastai socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame, Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šiai Politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.
 2. Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.

Jei turite klausimų, kreipkitės:

UAB „Optika ir Technologija“

Meldų g. 2B, Galgių k., Vilniaus r. sav.

Tel.: 8-5 270-08-06

El. paštas: info@baseinai.lt

 

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2019 m.

Linkime malonaus naršymo mūsų internetinėje svetainėje!